Dotacje na pompy ciepła

PREFERENCYJNY KREDYT W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska – pompy ciepła
Przedmiot kredytowania : zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

Warunki kredytowania

 • max. kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków
 • gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą
 • gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie
 • gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu
 • okres kredytowania - do 5 lat
 • oprocentowanie - zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku)
 • Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć

1. Klienci indywidualni

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej)
 • opinię bankową, wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
 • inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

2. Klienci korporacyjni z wyłączeniem j.s.t.

 • wyciąg z odpowiedniego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej
 • akt notarialny (umowa spółki, umowa spółki cywilnej)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • statystyczne sprawozdania finansowe (bilans) wg wymogów GUS, o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do ich sporządzania
 • opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • deklaracja podatkowa, potwierdzona przez urząd skarbowy i zaświadczenie o nie zaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań wobec ZUS

3. Jednostki samorządu terytorialnego

 • Statut
 • uchwały rady w sprawie powołania członków zarządu
 • dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych
 • zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
 • inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

DODATKOWO JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE FINANSOWANIE INWESTYCJI:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela dotacji zarządom gmin w wysokości do 40 % całkowitego kosztu budowy, pod warunkiem, że obejmą one swym zasięgiem całą wieś, a nie tylko pojedyncze gospodarstwa.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają pożyczek i dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska podmiotom gospodarczym, samorządom terytorialnym i innym instytucjom wspierających budowę małych P.O.Ś.

Budżety wojewódzkie i gminne dofinansowują inwestycje zakupu urządzeń i materiałów.

waermepumpenfoerderungen-2
Rada
Urządzenie umożliwia maksymalne wykorzystanie dotacji
Dzięki dużej rocznej liczbie godzin pracy można otrzymać maksymalne kwoty dotacji państwowych i lokalnych!
HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com