Leksykon pomp ciepła

Pytania i odpowiedni od A do Z odnośnie pomp ciepła w naszym leksykonie pomp ciepła... Proszę zajrzeć, aby dowiedzieć się czegoś nowego!

ABSORBER

Absorber jest podzespołem, który jest w stanie pobierać ciepło otoczenia i promieniowanie i przekazywać je do nośnika ciepła.

BEZPOŚREDNIE PAROWANIE

Bezpośrednie parowanie jest procesem pobierania energii cieplnej z otoczenia do ogrzewania, która może być wykorzystywana do ogrzewania oraz do przygotowywania ciepłej wody. Środek chłodniczy, który wrze już przy niskich temperaturach cyrkuluje w absorberze i odparowuje na skutek poboru ciepła. Po wydzieleniu ciepła w pompie ciepła czynnik chłodzący staje się ponownie płynny.

CIEPŁO ZIEMI

Pojęcie ciepło ziemi jest często stosowane w połączeniu z pompami ciepła używanymi do celów grzewczych. Energia cieplna jest pobierana z ziemi za pośrednictwem przewodów miedzianych w płaszczu PE. Ciepło ziemi składa się z kilku czynników: są to na przykład promieniowanie słoneczne, opady itp.

COP (Coefficient of performance)

Chwilowy współczynnik sprawności (COP) pompy ciepła jest to stosunek mocy grzewczej do mocy napędowej. Ulega on ciągłej zmianie podczas eksploatacji.
Sprawność WP= QH / (Pel + Pdv)
QH: Moc grzewcza pompy cieplnej
Pel: Pobór energii elektrycznej przez sprężarkę
Pdv: Moc niezbędna do pokonania teoretycznego oporu hydraulicznego wymiennika ciepła, obliczona ze strumienia objętościowego * różnica ciśnień na wlocie / wylocie wymiennika ciepła

CO2

CO2 symbol chemiczny dwutlenku węgla

CZYNNIK CHŁODZNICZY

Substancja o niskiej temperaturze wrzenia, która w procesie obiegu paruje na skutek pobierania ciepła, a następnie po oddaniu ciepła ponownie przechodzi w stan ciekły.

DSI ELEKTRONICZNA REGULACJA ŚRODKÓW ROBOCZYCH

Technika dsi (elektronicznie sterowany zawór rozprężny) służy do optymalnej regulacji obiegu zimnej wody.

INSTALACJA POMPY CIEPŁA

Instalacja pompy ciepła do wytwarzania ciepła składa się z agregatu pompy ciepła i instalacji źródła ciepła (np. kolektorów ziemnych, sond ziemnych itp.), jak również z elementów techniki regulacyjnej, pompy cyrkulacyjnej instalacji ogrzewania, ewent. ze zbiornika buforowego oraz zbiornika na ciepłą wodę.

KOLEKTOR ZIEMNY

Wysokiej jakości rura miedziana do niskich temperatur z płaszczem PE, przez który przepływa czynnik roboczy.

KOSZTY EKSPLOATACJI

Koszty eksploatacji są to koszty np. dla centralnego ogrzewania, które powstają oprócz kosztów zużycia i kosztów kapitałowych. Dlatego też są one nazywane są one kosztami związanymi z eksploatacją. Do kosztów eksploatacji należą również wydatki na obsługę, monitorowanie, konserwację oraz ewentualne niezbędne ubezpieczenie.

KOSZTY OGRZEWANIA

Do kosztów ogrzewania instalacji grzewczej należą oprócz kosztów zużycia (kosztów związanych ze zużyciem) również koszty kapitałowe (koszty związane z kapitałem) oraz koszty eksploatacyjne (koszty związane z eksploatacją).

MOC GRZEWCZA

Moc grzewcza jest to użytkowe ciepło ogrzewania oddawane w określonym czasie (np. w ciągu godziny) przez wytwornicę ciepła. Jest ona podawana w kilowatach (kW). Moc grzewcza musi odpowiadać co najmniej obciążeniu grzewczemu budynku.

MODULACJA BEZSTOPNIOWA

W przypadku technologii modulacji bezstopniowej pompa ciepła dostosowuje się do oddawanej mocy cieplnej w szerokim zakresie do chwilowego zapotrzebowania, bez jednoczesnego włączania lub wyłączania się urządzenia grzewczego. Modulowany sposób działania oferuje w przeciwieństwie do jedno- lub dwustopniowego sposobu pracy wyższy współczynnik sprawności, niższą emisję szkodliwych substancji i mniejsze zużycie.

OGRZEWANIE POWIERZCHNIOWE

W przypadku ogrzewania powierzchniowego przewody rurowe układa się w podłodze (ogrzewanie podłogowe), w ścianie (ogrzewanie ścienne) lub w stropie (ogrzewanie stropowe), w których to rurach krąży woda ogrzewania. Ponieważ do dyspozycji mamy duże powierzchnie grzewcze, można ogrzewać z wykorzystaniem niskich temperatur (30 – 35°C). Prowadzi to do minimalnego zużycia energii, co wywiera pozytywny wpływ na koszty ogrzewania.

PARAMETRY WYDAJNOŚCI

Aby można było porównać parametry wydajności, należy założyć takie same stany eksploatacyjne. Zgodnie z EN 255 należy zastosować następujące skróty:
• „W“ dla wody (water)
• „B“ dla solanki (brine)
• „A“ dla powietrza (air)
Wydajność idealnego procesu porównania (procesu Carnota)
Parametr wydajności (Carnot) = T / (T-T0)
T: temperatura otoczenia, do którego oddawane jest ciepło, w K
T0: temperatura otoczenia, z którego pobierane jest ciepło, w K

PAROWNIK

Pod pojęciem parownika należy rozumieć wymiennik ciepła pompy ciepła. Ciepło z cieczy solankowej, powietrza, ziemi lub wód gruntowych jest pobierane poprzez parowanie czynnika roboczego.

PIECZĘĆ JAKOŚCI D-A-CH

Od 3 maja 1999 obowiązuje w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii obowiązuje tzw. pieczęć jakości dla pomp ciepła. Chodzi w tym przypadku o projekt wspólnotowy D-A-CH, porozumienie organizacji Fördergemeinschaft Wärmepumpen Szwajcaria (FWS), Initiativkreis Wärmepumpe e.V. Niemcy (IWP) oraz Leistungsgemeinschaft Wärmepumpen Austria (LGW). Nasze pompy ciepła posiadają pieczęć jakości, jeżeli nie chodzi o instalacje związane z obiektami i wersje specjalne.

POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła jako urządzenie grzewcze pobiera po stronie wejściowej ciepło o niskiej temperaturze i oddaje ciepło o wyższej temperaturze po stronie ogrzewania. Czynnik roboczy paruje na skutek pochłaniania ciepła otoczenia (powietrze, ziemia, woda). Nieznacznie ogrzany gazowy czynnik roboczy jest sprężany za pomocą sprężarki, dzięki czemu wchodzi na wyższy poziom temperatury. W ten sposób silnie ogrzany czynnik roboczy jest w stanie przenosić ciepło do wody grzewczej, przy czym następuje jego ochłodzenie. Następnie płynne medium robocze powraca do parownika i obieg rozpoczyna się od początku.

POMPA CYRKULACYJNA

Pompa cyrkulacyjna jest to elektrycznie napędzana pompa służąca do transportu wody grzewczej lub cieczy solankowej. Warunkiem stosowania zoptymalizowanych pomp jest zrównoważenie hydrauliczne.

POMPA DO WÓD GRUNTOWYCH

Tłoczy wody gruntowe ze studni poboru wody do pompy ciepła.

POWIETRZA POMPA CIEPŁA

Powietrzna pompa ciepła jest to pompa ciepła, która pobiera ciepło z powietrza otoczenia (w domu lub na zewnątrz domu) i przekazuje go wodzie dla celów ogrzewania lub uzdatniania ciepłej wody.

ROCZNE KOSZTY OGRZEWANIA

Pod pojęciem roczne koszty ogrzewania należy rozumieć sumę wszystkich kosztów instalacji ogrzewania ponoszonych w ciągu roku. Zaliczają się do nich koszty energii elektrycznej, konserwacji i inne koszty dodatkowe, jak również koszty inwestycyjne związane z konserwacją, usługami kapitałowymi i amortyzacją.

ROCZNY WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI

Wielkość rocznego współczynnika wydajności jest ważnym kryterium dla oceny wydajności pomp ciepła. Jest to stosunek z oddawanej w ciągu roku ilości ciepła do ogrzewania pomieszczenia i przygotowania ciepłej wody w kWh oraz wymaganej do tego celu elektrycznej energii napędowej w kWh.

SOLANKA

Ciecz solankowa jest to mieszanka wody i środka zapobiegającego przed zamarzaniem. Mieszanka ta jest stosowana w instalacjach pomp ciepła jako nośnik ciepła.

SONDA GŁĘBOKOŚCIOWA CO2

Sonda pobiera energię z ziemi poprzez samoczynną cyrkulację.

SONDA ZIEMNA

Sonda pobiera darmową energię z ziemi.

SPRĘŻARKA

Sprężarka jest częścią pompy ciepła lub maszyny do sprężania gazów W przypadku pomp ciepła czynnik roboczy jest sprężany dla celów podniesienia temperatury.

STUDNIA POBORU

Studnia do pobierania wody gruntowej

TECHNIKA ŚWIEŻEJ WODY

Za pomocą pojęcia techniki słodkiej wody określamy higieniczny rodzaj uzdatniania ciepłej wody. W przeciwieństwie do podgrzewania wody w zbiornikach, podgrzewanie wody zachodzi w sposób przepływowy. W przepływowym wymienniku ciepła podgrzewana jest dokładnie taka ilość wody, jaka chwilowo jest potrzebna. Z reguły wymagany jest zbiornik buforowy.

TEMPERATURA ZASILANIA

Temperatura zasilania jest to temperatura wody przepływającej do grzejnika. Wynosi ona w zależności od temperatury zewnętrznej w przypadku regulatorów ogrzewania sterowanych temperaturą zewnętrzną od 25 do 55 °C. Urządzenia z ogrzewaniem powierzchniowym (podłogowym lub ściennym) zadowalają się temperaturą od 25 do 40 °C. W przypadku instalacji ogrzewania bez mieszaczy ogrzewania temperatura zasilania jest równa temperaturze wody kotłowej.

WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI

Wydajność pompy ciepła zmienia się przez cały czas podczas eksploatacji. Aby można było dokonać oceny instalacji pompy ciepła, należy wziąć pod uwagę cały okres grzewczy i porównać energię cieplną w stosunku do zużytej energii elektrycznej. Jeżeli uwzględniamy współczynnik wydajności w okresie całego roku, wówczas mówimy o rocznym współczynniku wydajności.
Współczynnik wydajności = Wużytk/ Wel
Wużytk – Ciepło ogrzewania w kWh
Wel – zużywana energia elektryczna w kWh

WYDAJNOŚĆ

Za pomocą wydajności można scharakteryzować w technice grzewczej sprawność pompy ciepła.

WYMIENNIK CIEPŁA

Wymiennik ciepła jest urządzeniem służącym do przekazywania ciepła medium do innego lub takiego samego medium, bez równoczesnego mieszania mediów. Wymienniki ciepła można znaleźć m. in. w zbiornikach ciepłej wody w formie wężownicy lub pęku rur służących do przenoszenia ciepła z wody grzewczej do wody pitnej.

WYMIENNIK CIEPŁA CO2

Oddaje energię z medium nośnego CO2 do środka roboczego.

ZBIORNIK BUFOROWY

Zbiornik buforowy służy w instalacjach grzewczych do magazynowania wody do ogrzewania. Zbiorniki buforowe są stosowane do poprawy współczynnika sprawności, do omijania czasów blokowania prądu w pompach ciepła oraz do magazynowania pośredniego energii cieplnej. Zbiorniki buforowe mogą być eksploatowane bezciśnieniowo lub też z ciśnieniem wstępnym do instalacji ogrzewania.

HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com